Forgot password Join CAA 中文
Current Location : Home  >  About CAA  >  Successive Councils
The 8th Council of Chinese Association of Automation

President: Dai Ruwei

 

Vice Presidents: Li Yanda, Sun Youxian, Sun Bailin, Xi Yugeng, Tan Tieniu, Guo Lei, Zhou Kang, Wang Changli

 

Secretary-general: Shi Yongxia

 

Deputy Secretaries-general: Li Aiguo, Ma Zhengwu, Zhou Donghua, Zhang Jifeng, Chen jie, Yang Xilin

 

Managing Directors: (40) Yu Changyou, Yu Jingyuan, Ma Zhengwu, Ma Songde, Wang Tianran, Wang Xingyu, Wang Changli, Wu Fenjian, Sun Bailin, Sun Zengqi, Sun Yao, Sun Youxian, Zhong Mingzhen, Liu Jie, Liu Jiren, Liu Pang, Li Yanda, Yang Mengfei, Wu Qidi, Wu Cheng, Wu Tihua, Song Jian, Zhang Bo, Chen Hanfu, Chen Chaoying, Chen Jie, Zhou Kang, Zheng Nanning, Hu Dongcheng, Guo Lei, Xi Yugeng, Gao Jinjing, Cao Xiren, Lu Yongxiang, Chu Jian, Dai Ruwei, Tan Tieniu, Wu Hongxin, Huang Ruisong, Chai Tianyou

 

Directors: (126) Qian jie, Yu Haibin, Wan Weihan, Yu Jingyuan, Ma Zhengwu, Ma Yunrong, Ma Songde, Wang Feiyue, Wang Tianran, Wang Wenhai, Wang Long, Wang Dongsheng, Wang Zhiquan, Wang Yaka, Wang Chenghong, Wang Xingyu, Wang Qinglin, Wang Xiaowu, Wang Jinyou, Wang Guizeng, Wang Changli, Wang Yuechao, Mao Jianqin, Ge Yu, Yin Yixin, Tian Yantao, Lu Guizhang, Tian Jie, Wu Fenjian, Zhu Xuefeng, Qiao Yizheng, Zhong Mingzhen, Ren Dexiang, Liu Jizhen, Liu Liangdong, Liu Jie, Liu Yihua, Liu Jiren, Liu Pang, Sun Yao, Sun Youxian, Sun Bailin, Sun Yanguang, Sun Huixin, Sun Zengqi, Sun Demin, Yang Mengfei, Li Aiguo, Li Yanda, Li Yanhua, Yang Xilin, Xiao Tianyuan, Wu Hongxin, Wu Qidi, Wu Tihua, Wu Cheng, Yu Wu, Shen Jianshi, Song Jian, Zhang Yunsheng, Zhang Kaixun, Zhang Jifeng, Zhang Bo, Chen Weiji, Chen Jie, Chen Zonghai, Chen Chaoying, Chen Jie, Chen Zonghai, Chen Chaoying, Chen Hanfu, Shao Huihe, Fan Duowang, Fan Kai, Lin Zhongyue, Luo' An, Ji Guoyu, Jin Guangye, Zhou Donghua, Zhou Kang, Zheng Yingwen, Zheng Nanning, Zhao Lixing, Zhao Tong, Zhao Yao, Hu Dongcheng, Hu Shousong, Zha Hongbin, Duan Yubo, Yu Ling, Shi Hongchang, Jiang Bo, Jiang Tieqiang, Qin Yi, Qin Kejing, Gui Weihua, Xia Liangzheng, Chai Tianyou, Qian Jixin, Xu Wenli, Xu Yangsheng, Xu Dianguo, Ling Delin, Gao Jinjing, Guo Weijun, Xi Yugeng, Guo Lei, Huang Mingqi, Huang Bingxian, Huang Ruisong, Xiao Deyun, Mei Tao, Cao Changxiu, Cao Xiren, Chang Tianqing, Peng Yu, Jiang Changjun, Han Chongzhao, Cheng Daizhan, Xie Keming, Lu Yongxiang, Chu Jian, Cai Zixing, Guan Xiaohong, Tan Tieniu, Xiong Fanlun, Pan Quan, Dai Ruwei, Dai Guozhong

 

Honorary Directors: Wu Hanguang, Feng Chunbo, Du Tongxing, Miao Erkang, Liao Boyu, Jiang Chuming, Zhang Zhonghuai, Qi Yonghe, Yang Jingheng, Wang Xiaoguo, Le Maosheng, Wu Qinwei, Shen Deyao, Wang Chong, Gu Shenggu, Li Ren, Lyu Zupei, Li Renhou, Dai Guanzhong, Chen Huaichen, Zhang Xizhou, Gong Weiting, Yang Zhenye, Wang Zhengzhong, Gong Bingzheng, Jin Yihui, Qin Huashu, Zheng Dazhong, Chen Zhenyu, Ling Weihou, Tu Xuyan, Gong Zhihao

 

On January 15, 2007, Wang Chunheng was appointed as the acting secretary-general.

On August 25, 2007 (resolution of the standing Council meeting of Chinese Association of Automation), Li Aiguo and Ma Zhengwu was removed from their post as Deputy Secretary-Generals.

September 15, 2007, (CAA [2007] No. 029 Document), removed Comrade Ma Zhengwu from his position as executive director.