Forgot password Join CAA 中文
Current Location : Home  >  About CAA  >  Successive Councils
The 9th Council of Chinese Association of Automation

Presidents: Dai Ruwei, Sun Youxian

 

Vice Presidents: Zheng Nanning, Wang Tianran, Wu Hongxin, Xi Yugeng, Guo Lei, Zhou Kang, Wang Changli, Wang Feiyue

 

Secretary-general: Wang Feiyue (Concurrently)

 

Deputy secretaries-general: Zhu Jianliang (executive), Zhou Donghua, Chen Jie, Tian Jie, Sun Yanguang

 

Managing Directors: (48) Dai Ruwei, Sun Youxian, Zheng Nanning, Wang Tianran, Wu Hongxin, Xi Yugeng, Guo Lei, Zhou Kang, Wang Changli, Wang Feiyue, Wang Wenhai (Shanghai), Wang Yupu, Wang Yaka, Wang Chenghong, Wang Yuechao, Wei Mengyu, Tian Jie, Tian Yantao, Zhu Jianliang, Zhong Mingzhen, Ren Dexiang, Liu Jie, Liu Pang, Liu Jiren, Jiang Jingzhuo, Xu Xiaoming, Sun Yao, Yang Mengfei, Li Guo, Li Yanda, Wu Qidi, Wu Cheng, Wu Tihua, Zhang Jianwu, Zhang Yulin, Chen Jie, Chen Hanfu, Zhou Donghua, Gui Weihua, Chai Tianyou, Huang Lin, Mei Tao, Cao Xiren, Jiang Changjun, Xie Keming, Chu Jian, Tan Tieniu, Xue Anke

 

Directors: (139) Yu Haibin, Wang Feiyue, Wang Tianran, Wang Wenhai (Zhejiang), Wang Wenhai (Shanghai), Wang Yupu, Wang Dongjiang, Wang Yongji, Wang Yaka, Wang Chengshan, Wang Chenghong, Wang Qinglin, Wang Kunsheng, Wang Changli, Wang Yuechao, Wei Mengyu, Deng Zhidong, Tian Jie, Tian Yantao, Lu Ziguang, Zhu Jianliang, Zhu Qunxiong, Zhong Mingzhen, Ren Dexiang, Xiang Fenghong, Liu Ding, Liu Min, Liu Jie, Liu Sheng, Liu Pang, Liu Xin, Liu Jizhen, Liu Liangdong, Liu Yihua, Liu Jiren, Liu Jingtai, Jiang Jingzhuo, Guan Xinping, Xu Xiaoming, Sun Yao, Sun Yue, Sun Changyin, Sun Youxian, Sun Bailin, Sun Yanguang, Sun Zengqi, Yang Chunhua, Su Jianbo, Li Guo, Li Zetao, Li Yanda, Li Yanhua, Yang Mengfei, Yang Xilin, Xiao Jian, Xiao Min, Wu Gang, Wu Gang, Wu Cheng, Wu Qingxian, Wu Hongxin, Wu Qidi, Wu Tihua, Yu Wu, Zou Yun, Wang Xiaofan, Wang Daohui, Song Jian, Zhang Changshui, Zhang Hongjun, Zhang Yulin, Zhang Jifeng, Zhang Liqing, Zhang Jianwu, Chen Chong, Chen Jie, Chen Ken, Chen Qijun, Chen Zonghai, Chen Chaoying, Chen Hanfu, Fan Kai, Fan Duowang, Fan Jiaping, Luo' An, Jin Guangye, Jin Jianxiang, Zhou Kang Zhou Donghua, Shan Zhiguang, Zheng Nanning, Zong Qun, Zhao Lixing, Zhao Dazhe, Hao Yucheng, Hu Changhua, Hu Yueming, Duan Yubo, Yu Ling, Jiang Bo, Fei Shumin, He Dayun, Xu Bugong, Yao Jingzhong, Gui Weihua, Jia Lei, Chai Tianyou, Xu Zongben, Xu Dianguo, Guo Lei, Guo Weijun, Xi Yugeng, Huang Jie, Huang Lin, Huang Ruisong, Mei Tao, Cao Xiren, Chang Tianqing, Cui Jian, Peng Yu, Jiang Changjun, Han Chongzhao, Cheng Daizhan, Jiao Zongxia, Jiao Liucheng, Zeng Saixing, Xie Keming, Xie Bingbing, Zhen Yashan, Chu Jian, Cai Zixing, Guan Xiaohong, Tan Tieniu, Xiong Fanlun, Pan Quan, Xue Anke, Dai Ruwei, Dai Guozhong, Dai Qionghai

Honorary Directors: (30) Yu Jingyuan, Ma Songde, Wang Zhiquan, Wang Xingyu, Wang Xiaowu, Wang Guizeng, Wu Fenjian, Mao Jianqin, Lu Guizhang, Ge Yu, Qiao Yizheng, Ren Fengyuan, Xiao Tianyuan, Zhang Bo, Chen Weiji, Shao Huihe, Lin Zhongyue, Zheng Yingwen, Hu Dongcheng, Hu Shousong, Shi Hongchang, Jiang Tieqiang, Xia Liangzheng, Xu Yangsheng, Ling Delin, Gao Jinjing, Huang Zhixiang, Huang Bingxian, Xiao Deyun, Lu Yongxiang

 

Special Consultants: Li Yanda, Wu Qidi

 

On January 14, 2010, (CAA [2010] NO. 002 Document), the position of the Deputy Secretary-general of Comrade Zhu Jianliang was eliminated, and the position of Standing Director and Director shall be terminated.

On January 29, 2010, (the Ninth Second Standing Council of Chinese Association of Automation) Zhang Nan was appointed as Deputy Secretary-general (full-time). 

On May 24, 2011, (CAA [2010] NO. 017 Document), Wang Yaonan, Shi Hongfang, Liu Derong, Gao Yanchen, Tang Yuanyan, Xie Shengli were elected as directors. Huang Xing replaced Jiang Jingzhou, Chen Junlong replaced Wei Mengyu as directors.

On June 1, 2011, (the Ninth Fifth Standing Council of Chinese Association of Automation), Wang Yaonan, Shi Hongfang, Liu Derong, Gao Yanchen, Tang Yuanyan, Xie Shengli, Chen Junlong, Huang Xing was appointed as Managing Directors.

In June 2011, in accordance with Article 7 of Work Regulations of Director of Chinese Association of Automation "Unit directors are elected by the members representative convention, and shall pay the membership dues of unit directors in accordance with regulations during the term of office of the board of directors", and Article 41"If the unit fails to pay the fees as stipulated in the name of the board of directors, its position shall be terminated and shall not be resumed within the time limit." The membership of groups that did not pay the required fees in 2009 to 2010 was automatically disqualified. At the same time, the directors and executive directors who were appointed in the name of the unit were also canceled accordingly. Wang Kunsheng, Fan Jiaping, Zhao Dazhe, Yao Jingzhong, Cui Jian, Jiao Zongxia and Fei Shuzhen’s qualifications were automatically cancelled. Cao Xiren’s director and executive director’s qualifications were automatically cancelled.